Architektonická studie

Návrh stavby / Architektonická studie

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů. V průběhu procesu vám ukazujeme, jaký tvar domu a proč jsme ho zvolili, jak pracujeme s výhledy a se slunečním světlem. Kde jsou jednotlivé zóny domu a jak jsou vzájemně propojeny. Během návrhu se vás snažíme maximálně vtáhnout do tvůrčího procesu.

Vše tvoříme rovnou ve 3D interaktivním modelu a tak si váš dům můžete kdykoliv prohlédnout či projít. Ukážeme vám půdorysy s rozměry a rozmístěním nábytku. Po prezentaci nejen fyzicky vidíte jak je dům navržen ale také porozumíte proč. Během prezentací se vyjadřujete návrhu a společně postupně zapracováváme vaše připomínky, korekce a úpravy. Postupně se dostaneme od jednotlivých detailů až k finálnímu kompletnímu návrhu.

Obsah dokumentace:

  • Informace o stavbě
  • Architektonický koncept domu
  • Situaci širších vztahů domu vzhledem k jeho okolí
  • Situaci s osazením domu na pozemk
  • Půdorysy řešící základní dispozici, rozměry a funkční uspořádání domu
  • Řez domem a výškové osazení
  • Architektonické pohledy na dům
  • Základní řešení interiérů – rozmístění nábytku v půdorysech
  • Vizualizace domu a základních interiérů
Vila v Labském údolí
Půdorys 2NP
Řez domem

Urbanistický návrh / Územní studie

Územních studie / Urbanisktický návrhřeší využití území obce nebo její části. Prověřuje a posoudí možná řešení vybraných problémů, případně úprav a rozvoj všech funkčních systémů. Řeší urbanistický návrh, architektonické řešení, dopravní a technické řešení inženýrských sítí a veřejně prospěšné stavby.

Územní studie se zpracovávají z důvodu podrobnějšího prověření  v plošně rozsáhlejších rozvojových plochách vymezených v územních plánech v lokalitách, které je třeba prověřit jako celek, kde je nutno navrhnout parcelaci, uspořádání veřejných prostranství, navrhnout systém technické infrastruktury, případně pokud je to žádoucí, tak navrhnout základní regulační prvky pro zástavbu.

Řez domem

atelier@architon.cz

+420 774 090 988