Služby

Návrh stavby / Architektonická studie

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů. V průběhu procesu vám ukazujeme, jaký tvar domu a proč jsme ho zvolili, jak pracujeme s výhledy a se slunečním světlem. Kde jsou jednotlivé zóny domu a jak jsou vzájemně propojeny. Během návrhu se vás snažíme maximálně vtáhnout do tvůrčího procesu.

Vše tvoříme rovnou ve 3D interaktivním modelu a tak si váš dům můžete kdykoliv prohlédnout či projít. Ukážeme vám půdorysy s rozměry a rozmístěním nábytku. Po prezentaci nejen fyzicky vidíte jak je dům navržen ale také porozumíte proč. Během prezentací se vyjadřujete návrhu a společně postupně zapracováváme vaše připomínky, korekce a úpravy. Postupně se dostaneme od jednotlivých detailů až k finálnímu kompletnímu návrhu.

Obsah dokumentace:

 • Informace o stavbě
 • Architektonický koncept domu
 • Situaci širších vztahů domu vzhledem k jeho okolí
 • Situaci s osazením domu na pozemk
 • Půdorysy řešící základní dispozici, rozměry a funkční uspořádání domu
 • Řez domem a výškové osazení
 • Architektonické pohledy na dům
 • Základní řešení interiérů – rozmístění nábytku v půdorysech
 • Vizualizace domu a základních interiérů
Vila v Labském údolí
Půdorys 2NP
Řez domem

Urbanistický návrh / Územní studie

Územních studie / Urbanisktický návrhřeší využití území obce nebo její části. Prověřuje a posoudí možná řešení vybraných problémů, případně úprav a rozvoj všech funkčních systémů. Řeší urbanistický návrh, architektonické řešení, dopravní a technické řešení inženýrských sítí a veřejně prospěšné stavby.

Územní studie se zpracovávají z důvodu podrobnějšího prověření  v plošně rozsáhlejších rozvojových plochách vymezených v územních plánech v lokalitách, které je třeba prověřit jako celek, kde je nutno navrhnout parcelaci, uspořádání veřejných prostranství, navrhnout systém technické infrastruktury, případně pokud je to žádoucí, tak navrhnout základní regulační prvky pro zástavbu.

Vizualizace domů a interiérů

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů. V průběhu procesu vám ukazujeme, jaký tvar domu a proč jsme ho zvolili, jak pracujeme s výhledy a se slunečním světlem. Kde jsou jednotlivé zóny domu a jak jsou vzájemně propojeny. Během návrhu se vás snažíme maximálně vtáhnout do tvůrčího procesu.

Vše tvoříme rovnou ve 3D interaktivním modelu a tak si váš dům můžete kdykoliv prohlédnout či projít. Ukážeme vám půdorysy s rozměry a rozmístěním nábytku. Po prezentaci nejen fyzicky vidíte jak je dům navržen ale také porozumíte proč. Během prezentací se vyjadřujete návrhu a společně postupně zapracováváme vaše připomínky, korekce a úpravy. Postupně se dostaneme od jednotlivých detailů až k finálnímu kompletnímu návrhu.

Obsah dokumentace:

 • Informace o stavbě
 • Architektonický koncept domu
 • Situaci širších vztahů domu vzhledem k jeho okolí
 • Situaci s osazením domu na pozemk
 • Půdorysy řešící základní dispozici, rozměry a funkční uspořádání domu
 • Řez domem a výškové osazení
 • Architektonické pohledy na dům
 • Základní řešení interiérů – rozmístění nábytku v půdorysech
 • Vizualizace domu a základních interiérů
Rodinný dům Skorotice

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DÚŘ + DSP)

Územní řízení předchází stavebnímu řízení (stavební povolení nebo ohláška stavby). Účelem územního řízení je rozhodnout, zda dům tak, jak jej navrhl architekt, může být v dané lokalitě postaven.

Jde zde především o posouzení souladu navrhované stavby s územním plánem a napojení stavby na infrastrukturu, což jsou především přípojky k inženýrským sítím a připojení domu k místní komunikaci. V této fázi se také vyjadřují k zamýšlené stavbě sousedé po předchozí výzvě stavebním úřadem.

Následné stavební řízení je již vždy méně problematické, jelikož zde se stavební úřad zaměřuje spíše na samotné technické řešení stavby a zda je navržena dle platných norem a splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu.

Tyto dokumentace nejsou určeny pro samotnou výstavbu.
Tyto dokumentace se vyhotovují v měřítku 1:100 pouze s uvedením nutných informací pro stavební úřad jak je stanovuje vyhláška. V těchto dokumentacích nejsou řešeny například technické detaily a statické výkresy konstrukcí a nelze podle ní tedy postavit stavbu bez komplikací, víceprací a případných škod.

Obsah dokumentace:

 • průvodní souhrnnou a technickou zprávu
 • situace stavby
 • stavební výkresy
 • přípojky na technickou infrastrukturu
 • stavebně konstrukční řešení (statiku domu)
 • požárně bezpečnostní řešení
 • technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod),
 • PENB (průkaz energetické náročnosti budov).
 • Volitelnou součástí mohou být další projekty (domácí čistírna odpadních vod, oplocení atd.)

Následné vyřízení územního souhlasu zajišťujeme v rámci naší inženýrské činnosti.

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dokumentace pro provádění stavby je určena pro výstavbu.

Projektant při zpracovávání této dokumentace uvažuje nad reálnou výstavbou a snaží se do dokumentace uvádět informace vyjasňující technické řešení. Výkresy se zpravidla kreslí ve velkém měřítku 1:50. Součástí dokumentace je mimo jiné i několik výkresů detailů. Ty řeší složitá místa stavby, která se musí provést pečlivě. Jsou to například atiky, ukončení izolací, návaznost klempířských prvků na stavební konstrukce atd. většinou místa náchylná na zatékání vody do konstrukcí, tepelné mosty, členité a složité prvky fasády atd.

Obsah dokumentace:

 • technická zpráva
 • situační výkres
 • stavební výkresy s detaily a částečným výpisem výrobků,
 • stavebně konstrukční řešení (statické výpočty, konstrukční výkresy stropu nebo krovu atd.),
 • technické zařízení stavby (vodovod, kanalizace, vytápění,
 • silnoproudá elektroinstalace, bleskosvod).
 • Volitelnou součástí mohou být jakékoli nadstandardní technologie (vzduchotechnika/rekuperace, zemní vrty nebo zemní kolektory,
 • vnitřní nebo vnější bazén, opěrné zídky, klimatizace, výtah atd.)

Pozor – rozsah této dokumentace se může u každé stavby značně lišit!!!